Úvodní stránka » Představujeme naši školu

Představujeme naši školu

Základní škola J.A.Komenského je školou s právní subjektivitou, jejím zřizovatelem je Město Brandýs nad Orlicí. Areál dvou školních budov a tělocvičny se rozkládá ve středu města, jak si to představoval sám Komenský: „Místo pro školu budiž vybráno zcela uprostřed města, jako ve středu kolem nějakého opsaného kruhu, aby bylo snadno přístupné všem.“ Školní jídelna se nachází v samostatné budově 200 metrů od školy.

                Materiální technické podmínky jsou na velmi dobré úrovni. Máme k dispozici 9 kmenových učeben, 11 moderně vybavených odborných pracoven (zejména vizuální nebo multimediální učebnu), 2 místnosti pro školní družinu a tělocvičnu s velkým i malým sálem.

                Škola každoročně organizuje seminář a celostátní soutěž Komenský a my, okresní i krajská kola sportovních soutěží, z nichž nejdelší tradici má Běh Údolím J.A.Komenského, dále pořádá vystoupení pěveckých a recitačních kolektivů, jazykové poznávací zájezdy do Anglie a dalších evropských států, pravidelná setkání s partnerskými školami ze Slovenska a Maďarska.

                Svou činnost naše ZŠ obohacuje účastí v některých celostátních projektech – VČELE, Peníze školám, Comenius, Rychleji do Evropy. Pořádáme také vlastní projekty k aktuálním tématům z oblasti ekologie, dopravní výchovy, ochrany zdraví apod. Naše žáky motivujeme vedle činností nad rámec výuky a zapojením do nejrůznějších soutěží také nabídkou řady zájmových kroužků. Od roku 2010 udělujeme čestné uznání a plaketu pro našeho nejúspěšnějšího žáka.

                Svým vlastním ŠVP „Dílna lidskosti“ a všemi svými aktivitami se škola snaží prokázat, že si čestný titul ZŠ J.A.Komenského skutečně zaslouží.

Slovo ředitele školy

Vážení rodiče! 

      Co jsme schopni Vašim dětem zajistit a poskytnout? Vzhledem k nižším počtům žáků ve třídách uplatňujeme při výuce individuální přístup, dokážeme na základě dobré znalosti každého dítěte pomoci při jeho profesionální orientaci ve vyšších ročnících, ale i při řešení nejrůznějších problematických situací, které jej mohou potkat v jeho školním věku. Snažíme se pomáhat rovněž nadaným dětem v rozvoji a uplatnění jejich talentu. O výchovu a vzdělání našich žáků se stará stabilizovaný pedagogický sbor, v němž převažují zkušení učitelé s potřebnou kvalifikací. Naši pedagogové navzájem velmi úzce spolupracují, radí se společně o odborných problémech jednotlivých oborů a předmětů, hledají společně také řešení při potížích výchovných či sociálních, abychom mohli pomoci každému dítěti, které pomoc nebo radu potřebuje.  Naše škola by se dala díky své atmosféře, příjemnému prostředí a způsobu práce, který nám menší počty žáků umožňují, nazvat školou „rodinného typu“, kde by se i Vaše dítě mohlo cítit dobře, což je předpoklad pro jeho celkovou školní úspěšnost. Není náhodou, že i svůj vzdělávací program jsme nazvali „Dílna lidskosti“, mělo by to mnohé prozradit o našem přístupu k dětem, ale i o našich cílech. Snažíme se své žáky vybavit především vědomostmi a dovednostmi, které budou dobře uplatnitelné v životě. Vedeme děti k využívání komunikačních technologií, prohlubujeme jejich jazykové dovednosti se zaměřením na využití cizího jazyka v praxi. Připravujeme jako doplnění a zpestření výuky spoustu projektů, soutěží, exkurzí, besed apod. Při škole pracuje řada zájmových kroužků, děti mohou navštěvovat také ZUŠ.

          Naše ZŠ změnila v posledních letech velmi výrazně svou „tvář“. Děti se učí ve velmi příjemném prostředí svých kmenových tříd i moderně vybavených odborných učeben, např. počítačové, vizuální, posluchárny pro hudební výchovu, učebny dramatické výchovy, specializované učebny s keramickou pecí pro výtvarnou výchovu, tělocvičny atd.

          Více než polovinu našich žáků tvoří dojíždějící děti, a proto se snažíme jim vycházet co nejvíce vstříc. Rozvrh výuky i školní akce přizpůsobujeme jízdním řádům autobusů, v případě potřeby jednáme o změnách i s dopravci.                 

                                                                                                                   Mgr. Miloslav Dušek, ředitel školy 

Historie školy(od pana Čepka)