Úvodní stránka » Aktuality (Page 2)

 • Zápis

  Zápis do 1. ročníku ZŠ J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí pro školní rok 2022 – 2023 se bude konat ve středu 6. 4. 2022 od 14,00 – 17,00.

  K zápisu přineste rodný list dítěte a Váš osobní doklad, kterým prokážete svoji totožnost a vztah k dítěti (OP).

   
 • INFORMACE KE ZMĚNĚ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MZD K NOŠENÍ OCHRANNÉHO PROSTŘEDKU S ÚČINNOSTÍ OD 14. 3. 2022

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 9. 3. 2022 vláda schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností ode dne 14. března 2022.
  Tímto mimořádným opatřením se od 14. 3. 2022 ruší ve vysoké míře povinnost nosit ochranný prostředek ve vnitřních prostorech budov. Povinnost nosit ochranný prostředek tak zůstává pouze v prostředcích veřejné dopravy, ve zdravotnických zařízeních a ve vybraných zařízeních sociálních služeb. V platnosti také zůstávají obecné výjimky z povinnosti nosit ochranný prostředek jako doposud (osoby s poruchou intelektu, ze zdravotních důvodu apod.).
  Ruší se tedy mimo jiné plošně povinnost nosit ochranný prostředek ve školách a školských zařízeních, a to jak pro děti, žáky a studenty, tak pro zaměstnance či třetí osoby nacházející se v škole či školském zařízení. Nikdo tedy není povinen ve škole nebo školském zařízení nosit ochranný prostředek.

   
 • Pomoc Ukrajině

  Pomoc Ukrajině

   
 • Informace k provozu školy od 19.2. 2022

  Od 19. 2. 2022 se již nebudou ve všech školách a školských zařízeních testovat děti, žáci, studenti ani zaměstnanci. Veškeré povinnosti, které plynuly z těchto mimořádných opatření se s účinností od 19. 2. 2022 ruší bez náhrady.

  Nadále však bude platit mimořádné opatření k povinnému nošení ochranného prostředku k zakrytí úst a nosu.

  Z povinného nošení ochranného prostředku jsou vyjmuty:

  děti v mateřské škole,

  děti/žáci/studenti, pokud jsou usazeni a je současně přítomno pouze 50 dětí/žáků/studentů,

  pedagogický pracovník nebo akademický pracovník při poskytování vzdělávání, který byl očkován proti onemocnění covid-19 a od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě pracovníků, kteří dovršili 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byl očkován posilovací dávkou,

  další zaměstnanci v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby,

  děti, žáci a studenti v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),

  pedagogický pracovník nebo akademický pracovník v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), pokud tito udržují od ostatních vzdálenost alespoň 1,5 metru,

  osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,

  osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.

  Nadále platí, že dítě či žák mající příznaky akutního infekčního onemocnění nepatří do školy či školského zařízení.

  V případě, že dítě nebo žák vykazuje příznaky akutního onemocnění, nemůže jej škola či školské zařízení vpustit do výuky, neboť i nadále platí povinnost školy a školského zařízení takové dítě nebo žáka oddělit od ostatních a zajistit nad ním dohled zletilé osoby (§ 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.),

  škola nebo školské zařízení by pak mělo kontaktovat zákonné zástupce, aby si dítě nebo žáka vyzvedli a odvedli domů, popřípadě aby s jejich souhlasem opustil školu samostatně. Jedná se tedy o běžný postup v situacích, kdy dítě nebo žák vykazuje příznaky akutního infekčního onemocnění. Do doby vyzvednutí či opuštění školy, musí být tento žák izolován od ostatních žáků.

  Zákonní zástupci/zaměstnanci/žáci/studenti již nejsou povinni nahlašovat škole pozitivní PCR test.

  MŠMT, 9. 2. 2022

   
 • Upozornění pro strávníky

  Od 31. 1. do 4. 2. 2022 se z organizačních důvodů bude ve školní jídelně vařit pouze jedno jídlo.

   
 • Přání

  Přání

   
 • Předčasné ukončení náhradního stravování

  Z organizačních důvodů předčasně končí ke dni 14. prosince 2021 náhradní stravování. Od 15. 12. 2021 se bude pro žáky, učitele a cizí strávníky vařit opět ve školní jídelně. Objednávat obědy si můžete standardně (přes internet nebo ve školní jídelně) od 11,00 hodin v pondělí 13. 12. 2021.

   
 • Klima školy

   
 • Prodloužení náhradního stravování

  Termín náhradního stravování je prodloužen do 17. 12. 2021.

   
 • Náhradní stravování pro žáky od 2. 12. 2021

  Vážení rodiče,

  chtěli bychom vás seznámit s možností alternativního stravování žáků naší školy v době od 2. – 10. 12. 2021. Stravování bude zajištěno dovozem jídla z kuchyně Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí.  Obědy se budou vydávat ve školní jídelně. Posíláme vám jídelníček. Prosíme o závaznou objednávku obědů. Je nutné objednávku obědů na celé období odeslat do středy 1. 12. 2021 do 10,00.  V případě, že chcete využít této nabídky, informujte prosím prostřednictvím elektronické žákovské knížky svého třídního učitele. Napište konkrétní dny, ve kterých se bude vaše dítě stravovat.

  Přihlášené obědy nelze odhlásit, ale lze je odebrat do jídlonosičů v době od 11,30 – 12,30. Cena obědů (žák do 10 let – 26 Kč, 11 – 14 let – 29 Kč, 15 let a více – 31 Kč) je stejná, mění se pouze způsob platby. Peníze na uvedené období bude vybírat v hotovosti třídní učitelka. Je nutné celou částku doručit do 2. 12. 2021.

  Přihlášené obědy v systému školní jídelny jsou od 30. 11. 2021 odhlášeny. Peníze zůstávají na účtu žáka ve školní jídelně a nelze je převádět.